Moneybrothers

Fosfaat op Maat

Doe mee aan een duurzaam project in fosfaatwinning in de Nederlandse landbouw!

Dit project heeft zijn doel behaald.

HET PROJECT:

Fosfaat wordt wereldwijd schaarser en duurder

Fosfaat is één van de mineralen die nodig is voor de productie van landbouwgewassen. Fosfaat wordt gewonnen in een beperkt aantal fosfaatmijnen en wordt wereldwijd een steeds schaarsere grondstof. De behoefte aan fosfaatmeststoffen neemt toe vanwege de wereldwijd stijgende productie van landbouwgewassen. Sommige studies voorspellen dat de wereldwijde winbare fosfaatvoorraad binnen 100 jaar zal zijn opgebruikt.

In Nederland hebben we een overschot aan fosfaat

Nederland is wereldwijd nr. 2 op het gebied van agrarische productie en export, ná Amerika. De Nederlandse (melk)veehouderij is één van de sectoren die toonaangevend is. Door de grote hoeveelheid dieren wordt jaarlijks veel veevoer geimporteerd, waaronder zogenaamde ‘sojaschroot’. Onder andere hierdoor en door de grote jaarlijkse mestproductie hebben wij in Nederland een overschot aan fosfaat. Veehouders zijn vanaf 2015 verplicht om het fosfaatoverschot te verwerken, dat wil zeggen buiten de Nederlandse landbouw af te zetten.

Fosfaat op Maat

Momenteel is Antonides Wadstroom één van de omstreeks 15 bedrijven in Nederland die digestaat (meststof die overblijft nadat biogas in een vergistingsinstallatie is gewonnen) droogt en laat persen in korrels. Deze korrels worden gebruikt in de particuliere sector en de openbare groensector (golfbanen etc.). Om een fosfaatrijkere meststof te kunnen produceren (een zg. fosfaatkunstmest-vervanger) wil Antonides Wadstroom een nieuwe installatie aan haar scheidings- en droogproces toevoegen. Met deze installatie wordt digestaat gescheiden in een dikke fosfaatrijke fractie en een dunne stikstofrijke fractie. De fosfaatrijke fractie wordt gedroogd, gekorreld en geëxporteerd. Hiermee ontstaat een zeer waardevol product voor de buitenlandse markt en kan Antonides Wadstroom tegelijkertijd de mestverwerkingsplicht (lees fosfaatverwerkingsplicht) invullen voor andere (melk)veehouders. Een 3-dubbele win-win situatie dus. In Nederland is Antonides Wadstroom de eerste die dit op deze wijze en op grotere schaal willen gaan realiseren. Het proces is reeds op pilotschaal getest en werkt.

LEENDOEL:

Om de stikstof- en fosfaatfracties te kunnen scheiden wordt een procesinstallatie gekoppeld aan de reactor-tanks en de banddrooginstallatie waarmee digestaat in de juiste ‘conditie’ wordt gebracht om fosfaat te binden. Na deze binding moet de geconcentreerde fosfaat uit digestaat ‘gecentrifugeerd’ worden. Voor deze belangrijke laatste stap is een zogenaamde decanter-installatie nodig. Specifiek voor deze installatie heeft Antonides Wadstroom een additionele financiering nodig van € 125.000,- welke zij hoopt te realiseren via crowdfunding voor eind maart 2016.

DE ONDERNEMING:

Melkveehouderij

Antonides Wadstroom v.o.f. bestaat uit een melkveebedrijf, met ongeveer 280 melkkoeien en 180 stuks jongvee. Frans en Nienke Antonides zijn samen eigenaar. Het bedrijf is gevestigd in Friesland bij Holwerd, aan de Waddenzee. Frans en Nienke hebben het familiebedrijf begin 2001 overgenomen van de ouders van Frans. Zij hebben 2 fulltime medewerkers in dienst voor het melkveebedrijf. 

Biovergistingsinstallatie

Sinds 2010 exploiteren zij samen met Gjalt de Haan Beheer BV een biovergistingsinstallatie op het eigen bedrijfsterrein. Beide partijen zijn voor 50% eigenaar. De vergistingsinstallatie wordt gerund door een operator, die dagelijks aanwezig is. Jaarlijks zet Antonides Wadstroom met 2 motoren van 400 en 800 KW biogas dat vrijkomt uit vergisting van rundveemest en groene plantaardige reststromen, om in groene stroom. De jaarlijkse productie van 6 miljoen kilowatt is goed voor de electriciteitsvoorziening van ongeveer 2000 huishoudens. De opgewekte groene stroom wordt rechtstreeks via het net geleverd aan Greenchoice, die het op zijn beurt weer verkoopt aan de consument die kiest voor groene energie.

In het restproduct dat overblijft na 60 dagen vergisting (digestaat) zitten nog waardevollle componenten, zoals bijvoorbeeld mineralen als stikstof en fosfaat. Digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie gedroogd wordt op een banddrooginstallatie en verkocht aan een bedrijf dat deze organische meststof gebruikt voor de productie van koemestkorrels en de dunne fractie gebruikt wordt voor de bemesting van land- en akkerbouwgronden in Holwerd. 

Mestverwerkingsplicht melkveehouderij

Sinds 2015 is de veehouderij in Nederland verplicht te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Dit betekent dat veehouders het overschot aan mest (lees: fosfaat) dat op het bedrijf is geproduceerd moeten laten verwerken. Om mineralen als fosfaat, maar ook stikstof uit het digestaat te kunnen winnen gaat Antonides Wadstroom een procesinstallatie bouwen dat een stikstofrijke (ammoniumsulfaat) en een fosfaatrijke (calciumfosfaat) fractie uit het digestaat kan scheiden. Door deze scheiding kan Antonides Wadstroom op het eigen bedrijf verschillende waardevolle meststoffen maken, die dan als zogenaamde ‘bio-fertilizers’ geëxporteerd kunnen worden. Enerzijds kan hierdoor het overschot aan fosfaat in Nederland verlaagd worden en anderzijds voorziet dit project in een natuurlijke fosfaatmeststof, die wereldwijd steeds schaarser –en daarmee duurder!- aan het worden is.

Met dit proces geeft Antonides Wadstroom als één van de weinige bedrijven in Nederland concreet invulling aan de mestverwerkingsplicht en aan het regionaal sluiten van de mineralenkringloop.

OMZET EN VERWACHTE GROEI:

Antonides Wadstroom heeft 2 inkomstenstromen binnen de biovergistingsinstallatie. De grootste inkomstenstroom is de productie van 6 miljoen kilowatt groene stroom. Hierdoor wordt maandelijks per kWh een stroomvergoeding van Greenchoice ontvangen en via RVO tevens MEP en SDE subsidie. Op jaarbasis betreft dit een bedrag van rond de €1.2 miljoen. Deze omzet zal gedurende de komende jaren gehandhaafd blijven. De omzet binnen de digestaatverwerking bedraagt momenteel omstreeks € 10.000. Jaarlijks wordt ongeveer 400 ton gedroogde digestaat verkocht aan een derde partij voor de produktie van koemestkorrels. Door de realisatie van het project kan de omzet door afzet van fosfaatmeststoffen jaarlijks met ongeveer € 40.000 tot € 60.000 stijgen. Bovendien zullen aan de kostenkant de afvoer- en verwerkingskosten van het digestaat lager zijn omdat de mineralengehaltes van de vloeibare digestaat gunstiger zullen zijn voor afzet naar andere veehouders.

FINANCERINGSBEHOEFTE:

De procesinstallatie om stikstof- en fosfaatfracties te scheiden is door de ondernemers zelf gefinancierd. Voor de aanschaf van de decanter die aan procesinstallatie gekoppeld wordt, is -op basis van offertes- een bedrag nodig van € 125.000.

INCENTIVE

Als dank voor uw investering ontvangt elke investeerder vanaf € 1000 van ons een 20 kg zak bodemvoeding van gedroogde koemestkorrels voor in de tuin!

 

 

 

 

 

Algemeen

Een onafhankelijke kredietbeoordelaar heeft de toetsing verzorgd van het project Antonides Wadstroom vof. Antonides Wadstroom is actief met de exploitatie van een melkveehouderijbedrijf en een mestvergister vanaf 1 januari 2010. De onderneming wordt gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma op naam en voor rekening en risico van de heer F.S. Antonides en Gjalt de Haan Beheer B.V.

De investering van het bestaande bedrijf betreft een decanter-installatie. Achtergrond van deze investering is om de scheiding van een stikstof- en een fosfaatfractie uit rundveemest en/of digestaat (restproduct na bio-vergisting), waardoor overschotten/tekorten op landbouwbedrijfs- of regionaal niveau kunnen worden voorkomen en bedrijfs- en regionale mineralenkringlopen gesloten kunnen worden. De uiteindelijke winning van de fosfaatrijke fractie vindt plaats m.b.v. een zogenaamde decanter-installatie. Deze ‘centrifuge’ opgesteld in een container scheidt de vezelige fosfaatrijke fractie uit het gescheiden mest- of digestaatsap.

De financieringsbehoefte is op basis van gedetailleerde offertes vastgesteld op € 125.000.  De installatie zal naar verwachting leiden tot een goedkopere afzet van digestaat, vooral door een lager gehalte aan fosfaat en door de afzet van de gewonnen mineralenconcentraten, t.w. calciumfosfaat en ammoniumsulfaat. Deze 2 producten kunnen gebruikt worden in de landbouw ter vervanging van steeds duurder wordend kunstmeststoffen. Het totale positieve effect van deze investering op de exploitatie van Antonides Wadstroom wordt begroot op € 40.000 tot € 60.000 per jaar.

Leenbedrag: € 125.000

Rentepercentage: 6%

Looptijd: 60 maanden

Risico

Zowel de rating van Creditsafe voor Antonides Wadstroom als voor Gjalt de Haan Beheer BV geeft een laag risico aan en een goede kredietwaardigheid. Klik hier voor het rapport van Antonides Wadstroom en hier voor het rapport van Gjalt de Haan Beheer BV.

MB creditrating

Uit de forecast blijkt (die voor een deel gebaseerd is op de jaarrekening 2014) dat de ondernemersformule een grote kans van slagen heeft. Voor de inhoudelijke toetsing heeft de kredietbeoordelaar de beschikking gehad over de jaarrekening 2014 van Antonides Wadstroom en de forecast voor de komende jaren. Een belangrijk gegeven is dat de vennoten van Antonides Wadstroom hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lopende verplichtingen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Antonides Wadstroom is goed en is mede gebaseerd op de hoofdelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de rechtsvorm. 

Rentabiliteit

De rentabiliteit op het eigen vermogen laat een lage risicokwalificering zien. De begroting is gebaseerd op informatie van de ondernemer. Het ondernemingsplan, prognose, liquiditeit en balans geven een goede inschatting van de potentie. De marges zijn reëel en de kosten passen binnen het verdienmodel. Ook de bijkomende rentelasten van deze Moneybrothers financiering past binnen de marges van het verdienmodel.  

Liquiditeit

De cash flow positie is beoordeeld op basis van een in de forecast opgenomen liquiditeitsbegroting. De uitkomst geeft aan dat de cash flow positie ruim voldoende is om aan de verplichtingen te voldoen. Mede op basis van de gunstige Debt/Ebitda verhouding is hier sprake van een laag risico. De liquiditeitsbegroting laat voldoende ruimte om aflossing te kunnen doen gerelateerd aan de gewenste financiering. 

 

Moneybrothers komt tot de conclusie dat het redelijk is om kwalificatie A te geven aan de investering. De uitkomst van de totale beoordeling leidt tot een laag risico voor investeerders, mede gezien het feit dat de exploitatie reeds ter hand is genomen. 

 

Als zekerheid is de installatie, een Gea Westfalia decanter, beschikbaar. Daarnaast staat het melkveebedrijf van Frans Antonides en Gjalt de Haan Beheer B.V. borg voor deze lening.

Datum
Type
Naam
Bedrag

23-12-2015
Investering
Anoniem
€ 500,00
26-12-2015
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
29-12-2015
Investering
P.F. Verhaar
€ 1.000,00
30-12-2015
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
13-01-2016
Investering
Anoniem
€ 2.500,00
13-01-2016
Investering
Anoniem
€ 1.500,00
14-01-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
14-01-2016
Investering
Anoniem
€ 1.500,00
17-01-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
19-01-2016
Investering
Anoniem
€ 2.500,00
21-01-2016
Investering
Anoniem
€ 20.000,00
24-01-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
27-01-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
31-01-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
07-02-2016
Investering
Anoniem
€ 3.000,00
10-02-2016
Investering
Anoniem
€ 40.000,00
10-02-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
10-02-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
11-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
12-02-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
14-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
14-02-2016
Investering
Anoniem
€ 500,00
15-02-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
16-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.500,00
16-02-2016
Investering
Anoniem
€ 2.000,00
16-02-2016
Investering
Anoniem
€ 19.000,00
17-02-2016
Investering
Anoniem
€ 6.500,00
17-02-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00
18-02-2016
Investering
Anoniem
€ 6.000,00
21-02-2016
Investering
Anoniem
€ 1.000,00